پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه نبرد شدید برای کنترل سنگین در هلمند

برای پنجمین روز نیروهای افغان و گروه طالبان برای کنترل شهر سنگین در هلمند بشدت نبرد می کنند. از هوا هم نیروهای آمریکایی مواضع شبه نظامیبان را بمباران میکنند اما بخشهایی از این شهر دردست طالبان است. کابل نیروهای تازه نفس پیاده کرده و میگوید معلوم نیست پس گرفتن این مناطق چه مقدار طول خواهد کشید.

هارون نجفی زاده از کابل گزارش می دهد.