پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه با وزیر بهداشت افغانستان

یک فرد معتاد با آمپول به وزیر صحت عامه افغانستان حمله کرد و سوزن را به شانه اش فروکرد. فیروزالدین فیروز برای نظارت بر جمع آوری معتادان کابل به محله پل سوخته رفته بود که به او حمله شد. کاوون خموش گزارش می دهد.