پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صادرات گیاهان طبی از افغانستان به خارج

وزارت زراعت افغانستان میگوید میزان صادرات گیاهان طبی از افغانستان به خارج ۲۵ درصد افزایش یافته است.

ارزش گیاهان طبی صادر شده به خارج در یک سال گذشته به ۹۴ میلیون دالر میرسد.

بیشتر این گیاهان به هند صادر شده است.

شیرین بویه و هنگ از اقلام اصلی گیاهان طبی صادراتی است.

گیاهان طبی در داخل نیز مصرف زیاد دارد.

زمزمه نیازی در گزارشی به تجارت گیاهان طبی پرداخته است.