شاهد عینی؛ نبرد توره بوره
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی؛ نبرد توره بوره

امروز به دسامبر سال ۲۰۰۱ در افغانستان بر می گردیم. طالبان شکست خورده اند، اما نبرد در برابر القاعده در توره بوره در شرف آغاز شدن است.