اظهارنظر: چرا طالبان به دعوت مذاکره برای صلح جواب منفی داد؟