پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دختران مزارشریف دوربین به دست می گیرند

برای اولین بار عده ای از دختران در مزار شریف در شمال افغانستان به عکاسی خبری رو آورده اند. هر چند، عکاسی برای دختران از جنجال و درد سر خالی نیست اما آنها می گویند کارشان را ادامه می دهند تا راه برای دیگران باز شود.

عنایت شهیر گزارش می دهد.