پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد اشرف غنی از مهاجرت افغانها به ا روپا

محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان از مهاجرت افغانها همراه با سیل مهاجران سالهای اخیر به اروپا انتقاد کرده است. او گفت با این مهاجران افغان احساس همدلی و همدردی نمی کند. وی تلویحا از پاکستان هم انتقاد کرد و گفت دلیل قدرت گرفتن دوباره طالبان افغانستان کمکهایی است که از خارج از افغانستان به آنها می رسد. با این حال، آقای غنی نسبت به آینده افغانستان خوش بین است.

مصاحبه اختصاصی یلدا حکیم خبرنگار بی بی سی با محمد اشرف غنی.