پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خیابان های پرآب کابل و خسارت های فراوان

باران های فصلی در کابل، چهره پایتخت افغانستان را دگرگون کرده. علاوه بر خسارات مالی و تخریب دست کم ۱۵ خانه، بند آمدن خیابان ها داد مردم را درآورده. از خیابان های پر آب کابل، کاوون خموش گزارش می دهد.