پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اشرف غنی: به برابری اقوام متعهد هستم

رئیس جمهوری افغانستان بار دیگر گفته است که به برابری اقوام در کشورش متعهد است. اشرف غنی در همایش بین المللی 'امیرعلی شیرنوایی' صحبت می کرد. صدها نفر از مناطق مختلف افغانستان و چند کشور منطقه در این همایش شرکت کرده اند.

هارون نجفی زاده گزارش میدهد