پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش هایی که نتیجه نمی دهد؛ مبارزه با کشت خشخاش در افغانستان

با وجود تلاش های دولت افغانستان و کمکهای خارجی برای مبارزه با مواد مخدر، نه تنها کشت خشخاش ریشه کن نشده بلکه در مناطقی بیشتر هم شده. در قندهار با وجودیکه یک پروژه بیست و هشت میلیون دلاری برای جلوگیری از کشت خشخاش پیاده شده، مزارع هنوز حاصلخیز و پر محصول است.

کاوون خموش گزارش می دهد