پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زاده خاک ایران با هویتی از افغانستان؛ داستان نسل مهاجرت

در سال های جنگ در افغانستان خانواده‌های زیادی مجبور به ترک کشور خود شدند. میلیون‌ها نفر به ایران و پاکستان کوچ کردند. این مهاجران در کشورهای میزبان فرزندانی به دنیا آوردند که نسل مهاجر نامیده می شوند. کاوون خموش در کابل به دیدار کودک افغان ایرانی رفته.