پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به پیشه شکسته بندی در کابل

سال‌هاست در کابل، عده ای با امکانات اندک و روش‌های سنتی به مداوای بیماران مشغولند. پیشه بعضی از آنها شکسته بندی است و مشتریان زیادی دارند. ارشاد هنریار به دکه‌های آن‌ها سر زده: