پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دو میلیون کودک کار در افغانستان قربانی خشونت جنسی و جسمی

در افغانستان، حدود دو میلیون کودک کارگر وجود دارد. در بیشتر موارد، خانواده ها برای درآمد بیشتر آنها را وادار به کار می کنند. اما خشونت، اذیت و آزار جسمی و جنسی خطرهایی هستند که این کودکان و نوجوانان را تهدید می‌کند. ارشاد هنریار از زند‌گی یکی از این کودکان در کابل می گوید: