پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفت‌وگو با میرویس عالمی، رییس تجاری شرکت برق افغانستان

در افغانستان کشیدن یک خط انتقال برق با اعتراض های زیادی روبرو شده. طرح دولت این است که خط انتقال برق وارداتی ترکمنستان از گذرگاه سالنگ عبور کند. اما مردم ولایت بامیان می گویند برای ایجاد عدالت در پروژه های اقتصادی این خط برق باید از ولایت آنها بگذرد. میرویس عالمی، رییس اداره برق است. خبرنگارمان هارون نجفی‌زاده از او پرسید چرا این خط نباید از بامیان بگذرد: