پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بانوی اول افغانستان: با امکانات محدود دنبال بهبود وضع زنانیم

بانوى اول أفغانستان صبح امروز در موسسه صلح در شهر واشنگتن درباره مسائل قضايى و امور مربوط به زنان در أفغانستان صحبت كرد. رولا غنى گفت كه او با امكانات محدودى كه دارد سعى مى كند وضعيت زنان افغانستان را بهتر كند.

سام فرزانه گزارش می دهد.