پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نقشه برداری تمام زمینهای کشاورزی افغانستان برای اولین بار

وزارت زراعت افغانستان برای اولین بار تمام زمینهای افغانستان را نقشه برداری کرده. اکنون مقامهای افغان به جزییات دیجیتالی آمار و ارقام اراضی کشور دست یافته اند. اطلس پوشش زمین به دولت و دهقانان کمک می کند فهم بیشتری از چگونگی کشت و کار داشته باشند.

کاوون خموش گزارش می دهد.