پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افغان‌هایی که از غرب بر می‌گردند

رویای شهروندان افغان رسیدن به این سوی آبها است. پارسال نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر خود را به دریا زدند تا برای زندگی بهتر به غرب برسند. اما کسانی هم هستند که حتی اگر چه قانونی به غرب رسیده اند، ولی ترجیح داده اند برگردند.

کاوون خموش گزارش می دهد.