پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ساختن پل در 'خوست' بدون دخالت دولت افغانستان

در سومین گزارش ویژه از "خوست"، امروز کمی از شهر خوست قدم بیرون تر می گذاریم. درغیاب دولت و نبود زیرساخت مناسب، یکی از اهالی خوست در چند کیلومتری مرکز ولایت پلی ساخته که روزانه سفر هزارها نفر را کوتاه تر می کند. اما این طور که حسیب عمار در گزارش خود می گوید، عابران نمی توانند بدون پرداخت پول از این پل بگذرند .