پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اثر منفی تنش افغانستان و پاکستان بر تجارت خارجی دو کشور

تیرگی روابط افغانستان و پاکستان و به ویژه تنشهای مرزی، بر زندگی افغانها تاثیر زیادی گذاشته است. تجارت بین دو کشور کاهش یافته و مقررات رفت و آمد سخت تر شده است.

اسماعیل شهامت گزارش می دهد.