پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مجروحان حمله کابل چه می‌گویند

در انفجارهای روز گذشته کابل بیش از دویست تظاهر کننده زخمی شدند که در بیمارستان های شهر بستری شده اند. یکی از این بیمارستان ها در مرکز شهر کابل، بیمارستان "ایمرجنسی" است.

بشیر پیمان گزارش می دهد.