پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صخره نوردی دوچرخه سوران آماتور افغان

گروهی از دوچرخه سواران آماتور در بامیان افغانستان، با امکانات اندک، دوچرخه سواری در کوهستان و روی صخره را آغاز کرده اند. هدف آنها حضور در رقابت های ملی و بین المللی است. نصیر بهزاد خبرنگار ما با آنها در دامنه کوه بابا همراه شده.