پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگرانی سازمان ملل از آینده کمک رسانی به نیازمندان افغانستان

برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد مطمئن نیست بتواند به کمکهایش در افغانستان ادامه دهد. این نهاد کمک رسان می‌گوید که برای فعالیتهایش به ۵۰میلیون دلار در چهار ماه پیش رو نیاز دارد. رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا برای جلب حمایت جهانی به افغانستان رفته.

هارون نجفی‌زاده از کابل گزارش می‌دهد