پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مشکل تازه در افغانستان: قبرستان ها پر شده است

جمعیت روزافزان کابل علاوه بر مشکل مسکن، مشکل پیدا کردن قبر را هم به یک چالش تبدیل کرده است. شهرداری می گوید که این شهر چند میلیون نفری ۳۲۰ قبرستان دارد ولی بیشتر آنها پر شده اند.

تاج‌الدین سروش گزارش می دهد