پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موافقتنامه صلح دولت افغانستان با حزب اسلامی امضا شد

دولت افغانستان با گروه شورشی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار موافقت‌نامه صلح امضاء کرد. حزب اسلامی توافق کرده از خشونت دست بکشد و دولت هم قول داده که عملکرد گذشته رهبران حزب را نادیده بگیرد. نیروهای حزب اسلامی که دومین گروه بزرگ شورشیان را تشکیل می دهند در پانزده سال تمام با سربازان افغان در جنگ بوده اند.

اسماعیل شهامت گزارش می دهد.