پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عبدالله در آینده حکومت افعانستان چه نقشی خواهد داشت

با گذشت دو سال از عمر حکومت وحدت ملی، جایگاه عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت در قانون اساسی تثبیت نشده است. قرار بود لویه جرگه قانون اساسی دو سال پس از ایجاد حکومت شکل گرفته و ریاست اجرایی به نخست وزیری ارتقا یابد. اما در اوج نارضایتی های آقای عبدالله گام مهمی برای برگزاری جرگه برداشته نشده. خبرنگار ما ارشاد هنریار در کابل نگاهی انداخته به سرنوشت آقای عبدالله در آینده حکومت.