BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 11:31 گرينويچ - سه شنبه 21 ژوئن 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
مشکل مسکن در کابل امروز و کابل فردا
 

 
 
طرحی از يک شهرک جديد در کابل
مشکل مسکن در افغانستان بعد از جنگ به يک مساله بحث انگيز وحياتی مبدل شده است
مشکل مسکن در افغانستان بعد از جنگ به يک مساله بحث برانگيز و حياتی مبدل شده است.

براساس يک برآورد وزارت شهر سازی و مسکن افغانستان، حدود يک ميليون و صد و شصت هزار واحد مسکونی در سراسر افغانستان نياز فوری است که هفتاد درصد آن در روستاها و سی در صد آن در شهر بايد رويدست گرفته شود.

بر اساس يک محاسبه ديگر در اين کشور از هر چهار خانواده يک خانواده ضرورت شديد به مسکن دارد، اما ساختن خانه به پول نيازدارد و آن هم پول قابل ملاحظه.

برآوردهای ابتدايی نشان می دهد که تهيه يک آپارتمان سه اتاقه با استاندرد متوسط در مساحت ۹۰ متر مربع، حدود بيست هزار دلار هزينه دارد، آنچه در حال حاضر از توان يک خانواده کم بضاعت افغان بالاست و از اين رو وزارت شهر سازی زمينه فراهم آوری وامهای درازمدت بين بيست تا چهل سال را از سوی بانکهای رهنی و تعميراتی بين المللی پيش بينی می کند.

طوريکه اگر باز پرداخت آن برای سی سال باشد در هر سال ششصد و شصت و شش دلار بايد وام دهنده تاديه کند، يعنی هر خانواده در هر ماه بين پنجاه و پنج تا شصت دلار بابت وام يک آپارتمان سه اتاقه خواهد پرداخت.

سرمايه مورد نياز

اين وجوه بزرگ که سر به ميلياردها دلار می زند از کجا تامين خواهد شد؟ وزارت شهر سازی و مسکن افغانستان اميدوار نيست که به زودی اين وجوه را از منابع داخلی بتواند تامين کند، اين وزارت با خوش بينی روی يک سرمايه گذاری از خارج حساب می کند، ضمن اينکه چنين آمادگی هايی از سوی سرمايه گذاران برخی از کشورها عملاً ابراز شده است.

چرا در سه سال گذشته کار عملی برای ايجاد شهرکهای جديد و گسترش شهر موجود کابل به صورت اساسی صورت نگرفته است؟

طرحی از شهر جديد کابل

از تجربه تاخير کار شهرکهای " شهرک سبز" و" کابل نو" به سادگی می توان نبود هزينه و عدم آمادگی شرکتهای بزرگ خارجی برای سرمايه گذاری يا عدم درک دولت از اهميت چنين پروژه مهمی که می تواند برای دولت اعتبار خوبی به بار آورد را دريافت.

اجرای اين طرح امتياز بزرگ اقتصادی به حساب می آيد و در رفع مشکلات مسکن بسيار کمک کننده واقع می شود که می تواند برای نزديک به يک و نيم ميليون خانواده اسکان فراهم کند و برای سه صد هزار تن زمينه اشتغال.

دولت کنونی می تواند با جلب سرمايه گذاری در اين عرصه زمينه بزرگ بازسازی و نوسازی را فراهم آورده و آن را به حساب يک امتياز سياسی به کار گيرد.

کابل ديروز

کابل کنونی شهری است که برای کمتر از نيم ميليون شهروند آن هم بدون امکانات يک شهر مدرن از جمله مخرجی برای فاضل آب ( کاناليزسيون ) و ساير خدمات رفاهی در بيش از نيم سده گذشته مد نظر بوده است، اما امروز به خانه چهار ميليون شهروند مبدل شده است.

بسياری از ساکنان کنونی در سالهای جنگ از مناطق اطراف به شهر هجوم آوردند و تراکم وحشتناکی را باعث شدند.

اکنون که بسياری از پناهندگان سالهای جنگ از خارج به کشور بر می گردند ترجيح می دهند در کابل اقامت گزينند.

بسياری ازشهروندان در خانه های مخروبه يا حتی در مواردی در خيمه زندگی می کنند، پنجاه در صد ساکنان پايتخت در خانه های بدون استاندارد درشرايط غير شهری زندگی می کنند.

طرح خانه های آپارتمانی در شهر جديد کابل

نبود آب جاری کافی، آب اشاميدنی، برق لازم، خدمات حمل و نقل و ساير تسهيلات رفاهی لازم مشکلات ساکنان اين شهر را عام ساخته است.

اغلب خانه های شهر کابل خودسر و بدون نقشه ساخته شده است يا به اصطلاح کابلی ها "زور آباد" اند.

خانه هايی از اين گونه هنوز ساخته می شود و اين مشکلی غير قابل علاج خواهد بود.

ماستر پلان (نقشه توسعه شهری) بيست ساله کابل که در سال ۱۳۵۲ طرح شد، هيچگاه تاکنون اقبال تحقق نيافت و حالا وضعيت بی نهايت پيچيده شده و اين امکان را فوق العاده دشوار ساخته است که شهر با آن شيوه گسترش يابد.

البته در وضعيت موجود که ده ها هزار خانه خود سر اعمار شده ممکن است تحقق اين طرح محال باشد، شهرداری کابل درصدد است تا آن را عملی کند اما وزارت شهر سازی و مسکن نسبت به تحقق آن ترديد دارد.

مهندس محمد يوسف پشتون وزير شهرسازی و مسکن افغانستان به اين نظر است که حالا زمان بازنگری اين طرح کلان و ايجاد يک طرح جديد کوتاه مدت و دراز مدت برای شهر کابل و حومه آن است.

اسکان فوری پناهندگان در حال بازگشت که بيش از چهار تا پنج ميليون برآورد می شود در برنامه های او اولويت دارد.

کابل فردا

کنفرانس بين المللی مطالعات شهر سازی سه سال پيش در ۱۳۸۱در کابل فرصتی را پيش آورد که وزارت شهرسازی و مسکن طرح توسعه کابل و ايجاد شهر جديدی برای اسکان بيش از صد هزار تن در شمال شرق کابل در منطقه ده سبز را مطالعه کند.

ده سبزاز توابع کابل است که فاصله آن با شهر حدود شانزده کيلومتر است. ده سبز منطقه خوش هوا و محاط با کوه هاست که از شرق با کوه صافی، در شمال با منطقه بگرام، در غرب با قره باغ گلاب متصل است و در جنوب با شهر کنونی کابل متصل است.

 بر اساس طرحهای ابتدايی، شهر جديد کابل از نمونه های شهر سازی دوبی و استراليا نسخه برداری شده است
 

به طور برآوردی، اين منطقه دارای مساحت نزديک به دوصد هزار جريب قابل اسکان خواهد بود.

کوههای اطراف اين شهرک دارای منابع آبی خوبی برای اين منطقه است و در مسير شمال راه اين شهرک با چشمه های آبی رشته کوههای هندوکش باز می شود.

شهرک های جديد

طرح برنامه يک شهر جديد در ده سبز و ارائه آن به کابينه در اواخر سال ۱۳۸۱ که با تاخير در نيمه ۱۳۸۲مورد تاييد قرار گرفت موجب شد که اين منطقه ناگهان مورد توجه زورمندان قرار گيرد و برای تصاحب و غصب ملکيتهای دولتی و شخصی رقابت بزرگی پديد آيد.

شصت و پنج درصد زمينها در اينجا دولتی است ولی حالا مالکان زمينها می گويند حتی در زمين های شخصی آنان برخی شرکتهای خصوصی مشغول خط اندازی برای خانه سازی هستند، که اين خود به تنشهای تازه در آنجا مبدل شده است و حتی در چند مورد به برخوردهای فيزيکی منجر شده است.

يکی از موانع در راه کار آنها، نبود يک برنامه جامع شهری و در نظرداشت ملزمات است که موجب شده تا دولت با انفاذ فرمانی کار ساختمانی را در آن منطقه ممنوع کند.

شهرک سبز
درختان زيادی در اطراف شهرک سبز کاشته شده است

شرکتهای ساختمانی که حالا زير نام "اتحاديه نوسازان کابل جديد" گردهم آمده اند مدعی اند که از مقامات دولتی اجازه دارند که کارساختمان روی دست دارند ولی اين مدارک آنها از سوی وزارت شهر سازی مدار اعتبار خوانده نشده و جعلی پنداشته می شود.

آنها مشغول تلاشهايی برای از سر گيری کارند اما هفته پيش کابينه افغانستان فيصله کرد که به استثنای دو پروژه شهرک سبز و کابل نو ساير فعاليتهای ساختمانی ممنوع است و کار آنهايی که انجام شده باطل اعلام شده و تخريب شود.

در حال حاضر يک منطقه وسيع در ابتدای ده سبز را نيروی ياری امنيتی آيساف اجرا می کند که احتمالاً ملکيت شخصی بوده است و در نظر دارد آن را به عنوان يک مرکز نظامی به کار گيرد.

در ساير مناطق می توان خط اندازی، تهدابها و سنگ کاری برای تقسيم نمرات زمين را مشاهده کرد.

به نظر می رسد که اين نوع فعاليتهای ساختمانی که ظاهراً از حمايت برخی قدرتمندانی در درون دستگاه دولت و هم از نفوذ شماری از فرماندهان سابق جهادی برخوردارند به مشکل متوقف شود و روايارويی دولت با آنها آسان نباشد.

اقدامات عملی

مهندس پشتون وزير مسکن در کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت آنها بيم از آن دارند که با ايجاد شهرکهای خودسر دوباره مشکلات موجود شهری مانند کابل موجود ادامه يابد و مشکلی بر مشکل موجود افزوده شود، لذا بايد شهرجديد با تمام اساسات و نيازهای يک شهر مدرن با استانداردهای بين المللی از ابتدا در نظر گرفته شود.

 اگر بانکهای رهنی خارجی توافق به دادن قرضه های بلند مدت کنند هر خانواده با بازپرداخت ۵۰ تا ۶۰ دلار، در سی سال صاحب يک خانه سه اتاقه می شود
 

او می گويد متناسب با نياز بسيار شديد مردم به مسکن، چهار طرح در مورد يک شهر جديد در دست بررسی است، يکی ايجاد شهری با سرمايه گذاری انحصاری دولت که تا پنج هزار ميليون دلار برای آن نياز است، آنچه که وزارت شهر سازی می گويد بعيد از امکان است، ديگری اعطای اين پروژه به يک شرکت بزرگ ساختمانی است اما بيم آن مي رود که آن شرکت با سياست انحصاری قيمت فروش خانه ها را دلخواه معين کند، سوم اينکه تعمير اين شهرنو به پروژه های کوچک تقسيم شود و برای موسسات مختلف کار واگذاشته شود و چهارم اينکه دولت ايجاد يک شهر را با سرمايه گذاری مشترک با يک شرکت معتبر روی دست گيرد که احتمالاً طرح آخری از اقبال بيشتری برخوردار خواهد بود.

شهرک سبز

دو پروژه عمده، شهرک سبز و کابل جديد، در حال حاضر در چه موقعيتی قرار دارد.

اين دو پروژه از تاييد حکومت برخوردار شده ولی عملی شدن کار آن به دلايل استملاک زمين های شخصی هنوز آغاز نشده است.

تاخير در استملاک ممکن است فرصت استفاه جويی و اسباب دلسردی شرکتهای خارجی آماده برای کار را فراهم بياورد زيرا آنها سالهای زيادی نمی توانند منتظر سرمايگذاری باشند.

شهر جديد کابل

"کابل نو" دارای طرح مقدماتی يک شهر مدرن است که در مساحت صد و پنجاه هزار جريب زمين با ظرفيت يک و نيم ميليون واحد مسکونی در نظر گرفته شده است.

آغاز کار اين پروژه برای بيش سه صد هزار تن زمينه کار و امرار معاش را فراهم می کند.

 قرار است ده سبز در شمال کابل به شهر مدرنی تبديل شود برای اسکان بيش از يک و نيم ميليون شهروند
 

پروژه کابل نو را بنياد توسعه ملی که عمرزی گروپ تبعه افغان و پين کال تبعه استراليا آنرا رهبری می کنند.

بخش استراليايی آمادگی خود را برای آغاز کار اعلام کرده و با ايجاد دفاتر در دوبی و کابل حضور فيزيکی دارد.

سهامدار استراليايی يکی از جاده های اصلی شهرک را آماده کرده است و برای سرسبزی شهر به احداث يک ذخيره آب با حجم بيست و پنج هزار متر مکعب و غرص صد و شصت هزار نهال مثمر و غير مثمر و دو نيم ميليون قوريه پرداخته است .

اين شهر در طرح اساسی مقدماتی خود دارای منبع آب مستقل از کابل، امکانات استفاده مجدد از آب مصرف شده، تدارکات خروج فاضلاب، خارج کردن آبهای باران و ذخيره آن برای سرسبزی، توليد برق، جمع آوری کثافات (آشغال) جامد و خدمات مخابراتی پيش بينی شده است.

طرح شهر جديد کابل
دروازه شهر که از روی تاق ظفر در پغمان و دروازه بست در لشکرگاه نسخه گيری شده است

ايجاد ساختمانهای مورد نياز شهری اداره پليس، بيمارستان، مسجد، مکتب، کودکستان، مارکت (بازار)، مراکز صنعتی، هتل و اداره خدمات شهری جداگانه از خدمات رفاهی موجود در شهر جديد کابل نيز بخشی از اين طرح شهری است.

بر اساس طرحهای ابتدايی، اين شهر از نمونه های شهر سازی دوبی و استراليا نسخه برداری شده است.

بنياد انکشاف ملی افغان - استراليا، برای اعمار اين پروژه در شهر دوبی دفتر و حساب بانکی گشوده است تا در صورت توافق نهايی دولت در اسرع وقت به کار آغاز کند.

بسياری از نيازمندانی که در جستجوی خانه هستند اميد زيادی به آغاز کار اين پروژه ها و تامين وامهای درازمدت به کمک شرکتهای افغانی و خارجی تحت قيموميت دولت افغانستان دارند.

 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران