BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 14:35 گرينويچ - دوشنبه 10 اکتبر 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
يک قصر و هزار دريچه
 

 
 
لالو ماما

'يک قصر و هزاردريچه' برنامه ديگری از رشته برنامه های آموزشی بی بی سی برای نوجوانان افغان ميان سنين ۱۳ تا ۱۶ سال است.

" يک قصر و هزاردريچه" مجله ای آموزشی است که در آن هربار يکی - دو تن از نوجوانان به قصری جادويی می روند که هزاردريچه دارد و در آنجا لالو ماما (دلقک قصر) از مهمانان قصر پذيرايی می کند و دريچه های متعددی از رازهمزيستی، مسائل فرهنگی، معلومات آفاقی و عجايب و غرايب دنيا را برايشان می گشايد.

حفيظه و کريم ازديدن قصری جادويی که "گويا تا آسمان قامت افراشته بود" و دريچه های بيشمار که در طبقه های متعدد آن پهلوی هم صف بسته بود، همچنين از سرسبزی باغ، گل های رنگين، درخت های شکوفه بار، پرنده های گونه گون، آبشار و ... که نمای زيبا و بسيار قشنگی به قصربخشيده بود، حيرت کرده بودند و با هم توصيف آن را می کردند.

آن دو، در حالی که با هم حرف می زدند و از زيبايی های قصر می گفتند، آرام آرام به جايی رسيدند که لالو ماما در صحن قصر ضمن گوش دادن به آهنگی محلی، با چپن دراز (ردای بلند) و کلاه بلند پوپکدار، زوق زده پای کوبی می کند و می رقصد.

وقتی چشم لالو به مهمانان می افتد که نگاهش می کنند، از خجالت زبانش بند می آيد و به اصطلاح می خواهد خودش را به کوچه حسن چپ بزند، اما اطفال يک باره می خندند و از رنگ، درازی و نقش و نگار چپن او توصيف می کنند.

لالو در حاليکه حفيظه و کريم را به داخل قصر راهنمايی می کند، خودش را مرتب کرده اضافه می کند که اين چپن نورستانی را يکی از دوستان نورستانی او برايش تحفه داده است.

حفيظه که از چپن خيلی خوشش آمده در مورد نورستان می پرسد که در کجای افغانستان موقعيت دارد و چه چيزهايی دارد.

لالو می خندد و به همين بهانه دريچه ای را برايشان می گشايد، که درآن وحيده و اکبر در حال گوش دادن به آهنگی هستند.

دريچه

اکبر ازشنيدن ترانه خيلی لذت می برد ولی نمی داند که به کدام زبان است و چه می گويد، سرانجام به توصيه وحيده با تيپشان (ضبط صوت) با هم نزد بابه حکيم می روند.

بعد از سلام و احوالپرسی، وقتی بابا حکيم از مساله آگاه می شود و ترانه را می شنود، می گويد که با اين آهنگ به ياد کوه ها و دره های پرخم و پيچ نورستان می افتد.

وحيده و اکبر در مورد نورستان می پرسند.

نورستان

مردم نورستان
بابا حکيم گفت: مردم نورستان لباسهای مخصوص خودشان را دارند که نمايانگرعنعنات (رسم و رواج) آن ولايت است
بابا حکيم می افزايد که نورستان يکی از ولايات مشرقی افغانستان است و مرکزش هم پارون نام دارد.

اکبر می گويد: پس در شرق افغانستان برعلاوه ولايت نورستان تعداد زيادی از ولايات ديگر هم وجود دارد.

آنها سپس از بابا حکيم می خواهند تا در مورد همسايه های نورستان توضيح دهد.

بابا حکيم برای معلومات بيشتر اطفال، نقشه ای را می گشايد و ضمن نمايش ولايتها بر روی نقشه در مورد همسايه های نورستان توضيح می دهد.

او می گويد: "نورستان يکی از ولايات کوهستانی افغانستان است و بدخشان، کنر، کاپيسا، پنجشير و لغمان ازجمله ولايات همسايه نورستان است".

وحيده و اکبردر رابطه با پيداوار(درآمد) نورستان می پرسند. باباحکيم توضيح می دهد: " نورستان در پيداوار خود بيشتر از نگاه جنگل غنی است چنانچه از درختان ارچه، بلوط، چارمغز (گردو)، زيتون، انجير، انگور کوهی، توت و امثال آن می توان نام برد".

همينگونه بابا حکيم اضافه می کند که مردم نورستان لباسهای مخصوص خودشان را دارند که نمايانگرعنعنات (رسم و رواج) آن ولايت است. با همين گفته دريچه بسته می شود

مهمانان با لالوماما در مورد رسم و رواج ولايات صحبت می کنند، حفيظه درمورد قرسک (ترانه خوانی) پنجشير به لالو ماما می گويد و او هم به همين بهانه دريچه ديگری را برايشان می گشايد.

پنجشير

قرسک

حفيظه و کريم از دريچه به خبر رسانک نگاه می کنند که در رابطه با قرسک پنجشير چه چيزی برای گفتن دارد.

(خبررسانک کسی است که هميشه در باره حوادث و اتفاقاتی که در گوشه و کنار رخ داده توضيح می دهد)

قرسک

خبررسانک در ميان جمع زيادی از جوانانی است که در ميله (تفريح) شان قرسک دارند، خبررسانک اضافه می کند که قرسک طرز خاصی از بيت خوانی است که ويژه مردم پنجشيربوده و از جمله رواج آنها محسوب می شود.

البته خبررسانک در مورد چگونگی اجرای قرسک از دو پسربچه جوان پنجشيری جويای معلومات می شود.

يک تن از آن دو در اين رابطه می گويد: "قرسک پنجشير ترانه خواندن مخصوصی ينجشيری ها است که در محافل خوشی، ميله و امثال آن مورد کاربرد دارد، چنانکه تعداد زيادی در حلقه ای گرد هم می نشينند و يکی دايره می زند (که دايره ای آن هم مخصوص زده می شود) و بقيه جمعيت حلقه با دستهای گشاده کف می زنند".

پسر بچه ديگری در ادامه می گويد: "البته اکثرا دو تن از آوازخوانان در وسط حلقه جا می گيرند و چهار بيتی هايی به شکل مسابقه می خوانند، اين طرز بنام سنگ گردی هم ياد می شود که بيشتر شعرها را در همين قالب می خوانند".

خبررسانک ضمن توصيف از جمع و جوش و مست (شاد) بودن جوانان و گرم شدن قرسک با تعجب ياد می کند و با پيوستن خودش در آن ميان دريچه بسته می شود.

مهمانان که از ترانه خوانی و قرسک خوششان آمده خواستار باز کردن دريچه ديگری از لالو ماما می شوند.

در همين حال لالو برای انجام کاری برای پادشاه خواسته می شود. روی همين منظور لالو با مهمانان خدا حافظی کرده، دنبال کارش می رود.


 
 
66 پرده اسرار
از برنامه های آموزشی بی بی سی برای افغانستان
 
 
66قصه های زندگی
در پی ستاره بخت؛ برنامه آموزشی بی بی سی برای کودکان افغان
 
 
66چهره ها و جايها
بهلول و چهره پشيمان؛ برنامه آموزشی بی بی سی برای کودکان افغان
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران