BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده:
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
پرده اسرار: واسلین
 

 
 
پرده دار با اطفال در فابریکه واسلین سازی

پرده دار باز هم با اشاره به چيستانی، ميان اطفال از راز ديگری سخن می گويد: "آن چيست که چرب است و به رنگهای سفيد يا شکری پيدا می شود".

کمال می گويد: "روغن است روغن"! پرده دار پاسخ او را درست نمی داند و به اشارات بيشتر و بيشتری درمورد می پردازد ولی بازهم اطفال جواب درست را دريافته نمی توانند.

سرانجام کاکا پرده دار شعر پرده را می خواند، باد می وزد و پرده جادوی اسرار آرام، آرام کنار می رود. کمال و پرده دار از عقب پرده بوتل واسلين را می بينند. درهمين هنگام کمال صدای دوستش را می شنود که با خواندن بيتی به طرف آنها نزديک می آيد.

کمال از دوستش نويد، علت نيامدن او را از ديرگاهی در جمع همبازی هايشان می پرسد. نويد علت را ترکيدگی پوست دست و پا هايش می خواند. بازهم کمال می گويد هم اکنون اثر از ترکيدگی در دست و پا هايت ديده نمی شود.

نويد مداوای ترکيدگی دست و پايش را موثريت چربی واسلين می خواند. درهمين هنگام کاکا پرده دار ميان حرفهای هردو دويده با مداخله می پرسد: "می دانيد چرا واسلين در ترکيدگی پوست موثر بوده می تواند"؟

کمال با شنيدن اين گفته در صدد در يافت راز آن از پرده دارمی شوند. پرده دار برای دريافت معلومات بهتر، او را به کارخانه (کيميا گر) می برد، که توليد کننده واسلين و برخی از ادويه جات ديگر است.

کارخانه توليد واسلين در منزل تحتانی تعمير دو طبقه يی درکارته پروان کابل موقعيت دارد. وقتی پرده دار با کمال توسط يک تن از موظفين آنجا داخل اتاق رهنمايی می شوند. ماشين های متعدد بزرگ بيزوی و چهارگوشه، به اندازه های متوسط و بزرگ، پخش و بلند که برای مکس يا خلط واسلين با بقيه مواد کيمياوی، ساختن بوتل های پلاستيکی برای واسلين، بسته بندی، ليبل زدن و امثال آن بکار می رود، بيشتر توجه کمال را به خود جلب می کند.

واسلین
 از جمله خواص فراوان طبی واسلين، يکی هم خاصيت چرب و نرم کننده و مرطوب نگا کننده آن است که يک پوش محافظوی را روی جلد انسان تشکيل می دهد
 
از گفته های دکتر افشاریان
درحاليکه کمال از گذشتن بوتل های واسلين روی تخته های متحرک خيره مانده اند، متوجه آمدن شخصی می شوند که با چپن (ردا) سفيد به طرف آنها درحرکت است.

پرده دار برای او علت آمدن شان را واضح می سازد و آن شخص ضمن استقبال از آنها خودش را دکتر افشاريان مسوول بخش فنی کارخانه کيمياگر معرفی می کند.

کمال بلا تاخير می پرسد: "داکتر صاحب اين واسلين چه چيزی دارد که ترکيدگی پوست را خوب می سازد"؟ دکتر افشاريان می گويد: "بچه جان!واسلين خواص طبی فراوان دارد. از جمله خواص فراوان طبی واسلين، يکی هم خاصيت چرب و نرم کننده و مرطوب نگا کننده آن است که يک پوش محافظوی را روی جلد انسان تشکيل می دهد".

کمال در مورد اينکه چرب کردن واسلين چه موقعی موثريت بيشتر داشته می تواند از دکتر می پرسد. آقای افشاريان می گويد: "برای اطفال نوزاد در ۲۴ ساعت مطابق ضرورت استفاده شده می تواند، ولی برای بچه های به سن ۱۰، ۱۱ سال مانند شما بهتراست شب هنگام از واسلين استفاده صورت گيرد. چون از طرف روز اکثرا بچه ها در خاک و گرد به ساعتيری می پردازند".

واسلین های بسته بندی شده لیبل زده می شوند
کمال از گذشتن بوتل های واسلين روی تخته های متحرک خيره مانده اند
کمال بازهم می پرسد: "گرد و خاک هم همانند هوای سرد پوست دست و روی را ترک می دهد"؟ دکتر ضمن تائيد می گويد: "البته چه گرد وخاک، چه آفتاب، چه خنک تاثيرات منفی خودش را روی پوست به جای گذاشته می تواند و پوست را از حالت نرم و طبيعيش خارج کرده باعث بوجود آمدن ترکيدگی روی جلد می شود. اما چرب نمودن دوباره می تواند تا حد زيادی از جلد محافظت کند".

کمال در مورد واسلين می پرسد که آن را از کجا بدست می آورند. دکتر می گويد: "ما اين واسلين را از ايران می آوريم البته پس از اينکه آزمايشات روی آن انجام داديم و اطمينان پيدا کرديم که از کيفيت خوب برخوردار است بعدا مواد ديگر دراين جا به آن علاوه می کنيم".

دکتر با اشاره به قطعی های واسلين ادامه می دهد: "مثلا در اينجا دو نوع واسلين داريم. يکی برای بزرگان و دیگر برای بچه ها، البته بچه ها که از ترکيدگی پوست شان شکايت دارند ما موادی مانند موم زنبور عسل و ساير مواديکه برای ترکيدگی پوست موثر است با واسلين خلط می کنیم".

واسلین در ماشین با بقیه مواد خلط می شود
درفابریکه کیمیاگر دو نوع واسلين داريم. يکی برای بزرگان و دیگر برای بچه ها، البته بچه ها که از ترکيدگی پوست شان شکايت دارند ما موادی مانند موم زنبور عسل و ساير مواديکه برای ترکيدگی پوست موثر است با واسلين خلط می شود
کمال : "چرا؟ مگر واسلين ما با بزرگترها فرق دارد"؟ دکتر با مهربانی تبسم کرده می گويد: "بله! برای اينکه جلد اطفال خيلی نازک و نفيس است و با بعضی از مواد حساسيت نشان می دهد بنابرين ما از مخلوط کردن عطر و اسانس (خوشبويی) و امثال آن در واسلين اطفال اجتناب می ورزيم".

پرده دار از معلومات دکتر در رابطه با واسلين اظهار شکران کرده، خودش يکجا با کمال به ديدن بقيه بخش های کارخانه می رود. کمال از توليد واسلين و موثريت آن که خيلی خوشش آمده وعده می دهد تا به همبازيهايش قصه کند.

دراخير همينکه پرده دار و کمال به دروازه خروجی کارخانه می رسند باد تندی وزيدن می گيرد. پرده دار با عجله از کمال می خواهد تا خو دشان را نزديک پرده برسانند. او با اين گفته اشاره به سررسيدن وقت برنامه دارد، لذا شتابان می رود تا پرده را درکشد.

 
 
یک قصرو هزاردریچهیک قصرو هزار دریچه
گل نارنج، میله موسمی در شهر جلال آباد
 
 
درمسال گروار صباچهره ها و جا ها
تجلیل از نوروز در درمسال گروار صبا
 
 
آهوی سحرآمیزقصه های زندگی
حسن و آهوی سحرآمیز
 
 
بنجاره والاخورجين بنجاره
بابا نوروز و هفت ميوه
 
 
لالو ماما، دلقلک قصريک قصر و هزار دريچه
تونل سالنگ
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران