http://www.bbcpersian.com

10:58 گرينويچ - دوشنبه 05 نوامبر 2007 - 14 آبان 1386

هارون نجفی زاده
در مزارشریف

نمایشگاه تولیدات کشاورزی و روستایی در بلخ

نزدیک به بیست هزار تن از زنان و مردان ولایات مختلف افغانستان از نمایشگاه فرآورده های کشاورزی و دامداری، و صنایع روستایی در شهر مزارشریف بازدید کرده اند.

این نمایشگاه که برای سه روز با پشتیبانی مالی اداره توسعه بین المللی ایالات متحده آمریکا (USAID) برگزار شد، به گفته مقامات، در نوع خود در شمال افغانستان بی سابقه است.

برگزار کنندگان نمایشگاه زراعتی مزارشریف می گویند این اقدام آنها در زمینه تشویق کشاورزان به رویکرد به محصولات قانونی و دست برداشتن از کشت خشخاش موثر است. از سوی دیگر، به باور برگزارکنندگان، این نمایشگاه برای شناساندن محصولات دهقانان و روستائیان به بازدیدکنندگان داخلی و خارجی و در نتیجه برای پویایی اقتصاد کشاورزان موثر خواهد بود.