آرزوهای یک طراح ایرانی ساکن آلمان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آرزوهای یک طراح ایرانی ساکن آلمان

حضور طراحان جوان مد در هفته های مد لندن و نیویورک و پاریس یک آرزوست. آرزویی که برای یک طراح ایرانی ساکن آلمان برآورده شد و در هفته مد پاریس هنرش را به نمایش گذاشت. بامداد اسماعیلی هم آنجا بود: