نمایشگاه عشق و ازدواج ایرانی در موزه بریتانیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایشگاه عشق و ازدواج ایرانی در موزه بریتانیا

عشق، معاشقه و ازدواج در ایران نام نمایشگاهی است که موزه بریتانیا میزبان آن شده برای این که ببیند ایرانیان چه طور از دریچه هنر به عشق و عاشقی نگاه می کنند.

سحر زند گزارش می دهد.