نمایشگاهی از ده ها نسخه دست نویس قرآن در واشنگتن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایشگاهی از ده ها نسخه دست نویس قرآن در واشنگتن

موزه اسمیتسونین واشنگتن میزبان اولین نمایشگاه بزرگ درباره کتاب مقدس مسلمانان در آمریکاست. نمایشگاهی شامل دهها نسخه دست‌نویس قرآن.

جین اُبرایان گزارش می دهد.