زنان آواره سوری در لبنان تئاتر آنتیگونه را روی صحنه بردند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زنان آواره سوری در لبنان تئاتر آنتیگونه را روی صحنه بردند

به زودی در بریتانیا فیلم مستندی به نمایش در می آید از یک تئاتر در لبنان. پروژه ای برای زنان پناهجوی سوری که آموزش تئاتر دیدند و تراژدی یونانی آنتیگونه، اثر سوفوکل را روی پرده بردند. تیمی از بازیگران تئاتر و فیلمسازان از بریتانیا به اردوگاه های پناهجویان در لبنان رفتند تا برای زنان فضایی ایجاد کنند که بتوانند به دور از رنج و غم جنگ به محیط تازه خود احساس تعلق و اعتماد کنند. ناجیه غلامی با دست اندرکاران این پروژه صحبت کرد.