پوران فرخ زاد، نویسنده و پژوهشگر درگذشت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پوران فرخ زاد، نویسنده و پژوهشگر درگذشت

پوران فرخزاد، نویسنده و پژوهشگر ایران باستان در تهران درگذشت. خانم فرخزاد از دو هفته پیش بر اثر عارضه تنفسی به اغما رفته بود. از او بیش از سی کتاب منتشر شده، اما بارها آثارش مجوز نگرفتند یا از کتاب فروشی ها جمع شدند.

علی همدانی گزارش می دهد.