اجرای گروه موسیقی دختران افغانستان در نشست پایانی مجمع جهانی اقتصاد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اجرای گروه موسیقی دختران افغانستان در نشست پایانی مجمع جهانی اقتصاد

گروه زهره، دسته موسیقی مشتمل بر ۳۵ دختر ۱۳ تا ۲۰ ساله افغان دیروز در برابر صدها شخصیت جهانی در داووس با اجرای با شکوه، تصویری از نسل جدید افغانستان را به نمایش گذاشت.

این اولین گروه موسیقی افغانستان است که تمام اعضای آن را دختران تشکیل می‌دهند.