موج اعتراض به ترامپ به مراسم جوایز انجمن بازیگران آمریکا هم رسید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موج اعتراض به ترامپ به مراسم جوایز انجمن بازیگران آمریکا هم رسید

مراسم جوایز انجمن بازیگران آمریکا که معمولا شاخصی برای پیش بینی جوایز اسکار است رنگ اعتراض به دونالد ترامپ گرفت. این مراسم از یک جنبه دیگر هم خبرساز شد. سه نفر از چهار برنده عنوان بهترین بازیگر، سیاهپوست بودند. برگردان گزارشی را ببینیم که جیمز کوک خبرنگار بی بی سی که در لس آنجلس و در مراسم بود

موضوعات مرتبط