نمایش مد در لندن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایش مد، پیوندی میان هند و پاکستان

در دو روز گذشته دست اندرکاران مد از هند و پاکستان در یک نمایش مد در لندن گرد هم آمدند. این نمایش تنها برای نشان دادن آخرین طراحی‌های لباس و آرایش نبود. این رویداد برای نشان دادن اتحاد بین دو کشور در آستانه هفتاد سالگی استقلال پاکستان از هند برگزار شد. شبنم محمود گزارش می‌دهد.