موج عظیم دویست ساله ژاپنی؛ چشم‌ها را خیره کرده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موج عظیم دویست ساله ژاپنی؛ چشم‌ها را خیره کرده

در موزه بریتانیا در لندن، آثار یک نقاش ژاپنی توجه خیلی ها را به خود جلب کرده. کاتسوشیکا هوکوسایی، حدود ۲۰۰ سال پیش زندگی می کرده و بهترین نقاشی هایش را وقتی کشیده که حسابی پا به سن گذاشته بوده. ویل گومپرتز سری زده به این نمایشگاه.