نامه‌ای از لندن - شماره اوّل، سال یازدهم، جمعه ۱۹ مه ۲۰۱۷
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامه‌ای از لندن - شماره اوّل، سال یازدهم، جمعه ۱۹ مه ۲۰۱۷

زبان خانۀ وجود است

سلام بر همۀ فارسی زبان‌ها و فارسی‌دان‌های سراسر دنیا. من، بندۀ حقّ همان بندۀ حقّ پانصد و بیست هفتۀ گذشته‌ام، و پانصد و بیستمین نامه را، پیش از سر گشاده کردنش، دادم به دو تن از مقامات که بخوانند و یک چیزی دستگیرشان بشود، و یک چیزی بگویند. یکیشان عنایت کرد و گفت:

«می‌دانم که با ملاحظۀ نمونه‌ای از بلاهای هول انگیز و یآس آوری که دارند به سر زبان فارسی می‌آورند، گاهی وقت‌ها نالۀ دردناکی می‌کنی و هُشدار عالمانه‌ای می‌دهی! امّا این کافی نیست. بیا حالا که دورۀ یازدهم «نامه‌ای از لندن» را شروع می‌کنی، یک سلسله «گفتار» هم دربارۀ زبان فارسی و مصیبت‌های امروزیش بنویس!»