قهرمانی ریش
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین مسابقه قهرمانی ریش در فرانسه

مردهایی با ریش‌های عجیب و غریب در پاریس جمع شدند تا در اولین مسابقه قهرمانی ریش فرانسه شرکت کنند.