موزه تِیت مدرن لندن، میزبان "انقلاب به روایت تصویر"
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

موزه تِیت مدرن لندن، میزبان "انقلاب به روایت تصویر"

موزه تِیت مدرن لندن، میزبان "انقلاب به روایت تصویر" است. نمایشگاهی از عکسهای دوران انقلاب و جنگ ایران و عراق که به وقایع از دو دید اعتراضی و تبلیغاتی پرداخته. آناهیتا شمس به این نمایشگاه رفته.