هیچ وقت برای راک انرول دیر نیست
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هیچ وقت برای راک اند رول دیر نیست

یک زن ۸۱ ساله اهل سنگاپور مثالی است بر این گفته مشهور که کسی برای "راک اند رول" پیر نیست. این مادربزرگ مری نام دارد و حالا خودش را برای مهمترین اجرای زندگیش آماده کرده. از خودش بشنویم.

موضوعات مرتبط