65 هزار نقاشی، برای فیلمی که ازسالهای آخر ون گوگ می گوید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۶۵ هزار نقاشی، برای فیلمی که ازسال‌های آخر ون گوگ می‌گوید

راز سال‌های آخر زندگی و مرگ ون گوگ، نقاش معروف هلندی، بعد از ۱۳۰ سال در فیلمی بازسازی می‌شود که شبیه فیلم‌‍های دیگر نیست. نزدیک ده سال، ۱۲۵ نقاش حدود ۶۵ هزار نقاشی کشیدند که فیلم "عشق به ونسان" ساخته شود. این فیلم محصول لهستان و بریتانیا و اولین انیمیشن بلندی است که تمام آن با تابلوهای نقاشی رنگ روغن ساخته شده. نگاهی کنیم به مراحل ساختن این فیلم.