گفتگو علی هممدانی با کامران تفتی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو علی همدانی با کامران وفا

علی همدانی در گفتگو با کامران وفا، استاد فیزیک در دانشگاه هاروارد آمریکا از او در مورد دستاورد برندگان جایزه نوبل فیزیک سال ۲۰۱۷ و اهمیت آن پرسید

موضوعات مرتبط