گفت و گو با هوشنگ مرادی کرمانی، خالق قصه‌های مجید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.