فراز و فرودهای حضور زنان در موسیقی ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بانوان موسیقی که به صنعت سینمای ایران رونق بخشیدند

حضور زنان در موسیقی ایران فراز و فرودهای بسیار دارد. بعد از مشروطه این زنان بودند که تحت عنوان "بانوی ناشناس" پشت میکرفون رادیو ترانه های میهنی اجرا کردند. بعضی با شروع فیلم سازی در صنعت سینمای نوپای ایران درخشیدند و در روزآمد کردن موسیقی ایران کوشیدند. فرج بال افکن می گوید چنان این تعداد و آثارشان بی شمارند که تنها توانسته به ذکر شمه ای از دستاوردهای هنری تعداد محدودی از آنها در این گزارش اکتفا کند. این گزارش را ببینید.

موضوعات مرتبط