سفری به زادگاه مارکس در دویستمین سالگرد تولدش
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سفری به زادگاه مارکس در دویستمین سالگرد تولدش

مارکس تاثیرگذارترین فیلسوف جهان شناخته می‌شود. کسی که برخی از پیش‌بینی‌هایش هم‌چنان معتبرند و در دنیای امروز قابل مشاهده است. زادگاه او شهر تریر آلمان در دویستمین سالگرد مارکس به صحنه‌ای برای آشنایی با اندیشه‌های او تبدیل شده، با چهار نمایشگاه بزرگ در موزه‌های اصلی شهر و از شما چه پنهان گویا خود مارکس هم این روزها در شهر پیدایش شده است. مریم انصاری سراغ او را در تریر گرفته است.

موضوعات مرتبط