مهاجرت افغان‌ها به کلکته؛ صد سال بعد از نگاه تصویر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مهاجرت افغان‌ها به کلکته؛ صد سال بعد از نگاه تصویر

مهاجرت افغان‌ها همیشه پر از داستانهای غم انگیز بوده، به ویژه در سال های اخیر که موج مهاجرت به اروپا جان صدها پناهجوی افغان را گرفت. اما یک قرن پیش افغان‌هایی هم برای زندگی بهتر به کلکته هند مهاجرت کردند تا زندگی جدیدی بسازند. قصه آنها پس از چند نسل، امروز‌الهام بخش مُسکا نجیب و نازِس افروز شده که قصه کابلی‌والاهای هند را مستند کردند و هفته پیش در لندن به نمایش گذاشتند.

کاوون خموش از این نمایشگاه گزارش می دهد.