فرهنگ کتاب خوانی در برنامه پنجشنبه ها با شنونده ها

کتاب
Image caption "همدم لطیف" یا باز دارنده اندیشه و خلاقیت؟

میگویند هر کتابی دریچه ای به جهان نا معلوم به روی خواننده اش میگشاید و کتاب بهترین یار و همدم آدمیان است. از کتاب به عنوان "همدم لطیف" که "نه میرنجد" و نه "هم میرنجاند" نام برده شده است.

در همین حال به پندار برخی ها کتاب خواندن بسیار، مانع رشد اندیشه مستقل فردی میگردد. به گفته این گروه، کتاب باید چراغ راه اندیشه باشد، نه خود اندیشه.

برنامه این هفته پنجشنبه ها با شنونده ها به کتاب و کتاب خوانی اختصاص یافته است. شما از کدام دیدگاه پیروی میکنید؟ آیا کتاب میخوانید؟ اگر میخوانید از نویسندگان و هم ازکتابهای دلخواه تان بگویید. تاثیر کتاب بالای شما جه بوده است ؟

شماره تماس:

شماره تماس 00442078360331 همچنین می توانید پیام های انترنتی تان را به این آدرس : dari@bbc.co.uk بفرستید.