نسخه ای نادر از "شاهنامه" در تاجیکستان

یک ساکن شهر کولاب، واقع در جنوب تاجیکستان، یک نسخه چاپ سنگی کتاب "شاهنامه" ابوالقاسم فردوسی را که تاریخ بیش از 100 ساله دارد، به آثارخانه میرسیید علی همدانی در این شهر تحویل داده است.

حاتمشاه عصازاده، رئیس آثارخانه میرسیید علی همدانی به بی بی سی گفت، این نسخه نادر را نظیره شریفاوا، یک ساکن شهر کولاب به طور داوطلبانه آورده و به قیمت خیلی ناچیز، مبلغ 140 سامانی یا معادل بیش از 30 دلار به این آثارخانه داده است.

به گفته آقای عصازاده، این کتاب سال 1893 در شهر کانپور هند منتشر شده و ارزش گرانبهایی دارد. به اعتقاد خاورشناسان تاجیک، شهر کانپور هند در چاپ کتابهای نادر به زبان فارسی در قرن 19 میلادی نقش مهمی داشته است.

آن گونه که رئیس آثارخانه میر سیید علی همدانی گفت، خانم شریفاوا هرچند این کتاب را از گذشتگان و پدرش به میراث گرفته، اما نمی دانسته که آن "شاهنامه" ابوالقاسم فردوسیست.

به گفته حاتمشاه عصازاده، به علت ندانستن الفبای فارسی، تعداد زیادی از ساکنان تاجیکستان چنین کتابها را دینی می دانند و در منازل خود در شرایط گوناگون نگاه می دارند که گاها بر زیان این آثار تمام می شود.

از جمله به گفته خانم شریفاوا، وی هنگام بیماری فرزندانش پاره ای از صفحات این کتاب را در آب تر کرده و چون قرص دارو به خورش آنها می داد تا از بیماری شفا یابند.

با آن که مقاوه کتاب باقی نمانده است، اما آقای عصازاده معتقد است که محتوی و نقشهایی که بیانگر قصه های "شاهنامه" هستند، در مقایسه با نسخه های دیگر این کتاب از ارزش ویژه ای برخوردارند.

به گفته مسئولان وزارت فرهنگ تاجیکستان، تعداد دیگری از دستخطها و نسخه های چاپی دیگر "شاهنامه" که از آثار نادر محسوب می شوند، تا کنون در آثارخانه های این گشور حفظ شده اند.

مسئولان امور فرهنگ معتقدند که تا امروز در دست ساکنان تاجیکستان نسخه های نادر و بی نظیری از آثار خطی و چاپی قدیم موجود است، هرچند بسیاری از این آثار در دهه 1930 در زمان زمامداری جوزف استالین نابود کرده شده اند.

مسئولان آثارخانه میر سیید علی همدانی می گویند، ظی سالهای اخیر ساکنان کولاب دهها آثار قدیمی و نادر را به این آثارخانه تحویل داده اند که نسخه ای قدیمی از کتاب قرآن از این جمله است.

آثارخانه میر سیید علی همدانی در شهر کولاب در سال 1968 تاسیس شده و آثار هنری و فرهنگی زیادی دارد و در کتابخانه آن بیش از دو هزار کتاب موجود است.